ขั้นตอนการพิจารณาข้อพิพาท

The Financial Commission / ขั้นตอนการพิจารณาข้อพิพาท

ยื่นเรื่องเรียกร้องสิทธิ์กับคณะกรรมาธิการการเงิน

ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องเรียกร้องสิทธิ์ภายใน 45 วันหลังเกิดเหตุการณ์ แต่ก่อนหน้านั้นจำเป็นต้องยื่นเรื่องไปยังโบรกเกอร์ของตนก่อน

  • -ตามบัญญัตของคณะกรรมาธิการ โบรกจำเป็นต้องยืนยันการรับรู้การเรียกร้องสิทธิ์ภายใน 5 วัน และให้คำตอบต่อการคำร้องของลูกค้าภายใน 14 วัน
  • ลูกค้าสามารถยื่นเรื่องเรียกร้องสิทธิ์กับคณะกรรมาธิการการเงินก็ต่อเมื่อลูกค้าไม่ยอมรับการตัดสินก่อนหน้านั้นของโบรเกอร์ หรือโบรกเกอร์ไม่แสดงการแก้ปัญหาและคำตอบต่อการเรียกร้องสิทธิ์ใน 14 วัน

วิเคราะห์การเรียกร้องสิทธิ์

คณะกรรมาธิการทำการศึกษาพื้นฐานการเรียกร้องสิทธิ์และยืนยันว่าการเรียกร้องสิทธิ์ดังกล่าวอยู่ในส่วนที่คณะกรรมาธิการครอบคลุมหรือไม่ ภายใน 5 วัน

  • หัวหน้าคณะกรรมการจะติดต่อกับลูกค้าและสมาชิกสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำร้อง ภายใน 5 วันหลังจากการยื่นเรื่องเรียกร้องสิทธิ์ และในขั้นตอนการวิเคราะห์ยังจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการไกล่เกลี่ยข้อเรียกร้องสิทธิ์ด้วย
  • ในกรณีที่อาจเป็นไปได้ว่าไม่มีการไกล่เกลี่ยได้ในขั้นตอนกับการวิเคราะห์เบื้องต้น คำร้องจะถูกส่งต่อไปตรวจสอบโดยคณะกรรมการ

พิจารณาการเรียกร้องสิทธิ์

คณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาทจะติดสินการเรียกร้องสิทธิ์ตามพื้นฐานของข้อมูลที่มี ซึ่งได้รับจากขั้นตอนการวิเคราะห์

  • คณะกรรมการพิจารณาข้อพิพาทจะติดสินการเรียกร้องสิทธิ์ตามพื้นฐานของข้อมูลที่มี ซึ่งได้รับจากขั้นตอนการวิเคราะห์

การตัดสินรและการประกาศ

การตัดสินของคณะกรรมการมีความจำเป็นต่อสมาชิก การตัดสินของคณะกรรมการมีความจะเป็นต่อลูกค้าในโอกาสที่ลูกค้ายอมรับมันเท่านั้น

  • หากลูกค้าเห็นด้วยกับการตัดสินของคณะกรรมการแล้ว เขาจะต้องยืนยันความเห็นชอบของตนเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 14 วันหลังจากมีการตัดสินแล้ว ในกรณีที่ลูกค้าไม่ยืนยันความเห็นชอบของตนต่อการตัดสินของคณะกรรมการในระยะเวลาที่กำหนด สถานะของการเรัียกร้องสิทธิ์จะถือว่าปิด
  • สมาชิกจำเป็นต้องยืนยันเห็นชอบในการตัดสินการเรียกร้องสิทธิ์ของคณะกรรมการภายใน 28 วัน ตั้งแต่มีการตัดสิน
  • หากการตัดสินยกประโยชน์แก่สมาชิก ลูกค้าจำเป็นต้องแสดงความปฏิเสธต่อการเรียกร้องสิทธิ์เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วัน หลังจากนั้นสถานะการเรียกร้องสิทธิ์จะถือว่าปิด