Valery Dolgov – CEO Indigosoft

The Financial Commission / Valery Dolgov – CEO Indigosoft